Klagomålshantering

Rutiner för klagomål på VIGS 

enl. Skollagen 4 kap 8 §

Rutinerna är enligt följande:

Den som framför ett skriftligt klagomål skall få svar inom 10 arbetsdagar

  1. I första hand kontaktas elevens lärare
  2. I andra hand kontaktas rektor
  3. I tredje hand kontaktas Skolinspektionen