Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

–        Handlingsplan för hur kränkande behandling skall förebyggas, upptäckas och åtgärdas.

 

På VIGS arbetar vi kontinuerligt för att vara en skola fri från trakasserier och kränkande behandling. Kränkande behandling är en samlande beteckning för olika former av kränkningar såsom mobbning, diskriminering, rasism, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet och homofobi (se sidan fyra för förtydligande av olika kränkningar). Grundtanken är att alla människor har lika värde. Såväl barn som vuxna skall känna sig trygga i vår skola.

 

Det är viktigt att all personal, alla elever och alla vårdnadshavare har kunskap om hur kränkande behandling skall förebyggas, upptäckas och åtgärdas. Handlingsplanen skall finnas på skolans hemsida. Dessutom ska den diskuteras med elever på klassrådstid/homeroom och med föräldrar på föräldramöten.

 

Handlingsplanen består av fyra delar. Dessa är att förebygga, att upptäcka, att åtgärda samt att följas upp. Vidare är dokumentation en viktig del i hela processen. Dokumentationer kommer att göras kontinuerligt och kommer att finnas tillgänglig i en incidentmapp på ”gemensamt”.

 

1. Förebygga

Vi förebygger mobbning eller annan kränkande behandling genom att:

 • skolan har en aktiv likabehandlingsgrupp som består av rektor, lärare och skolsköterska.
 • vi har rast-och restaurangvakter.
 • diskutera elevvård på regelbundna klasskonferenser.
 • skolsköterskan har elevsamtal.
 •  skriva åtgärdsprogram för elever med svårigheter.
 • arbeta aktivt med att eleverna känner grupptillhörighet och att elever och personal har goda relationer.
 • utbilda elevskyddsombuden.
 • arbetar utifrån UR:s filmserier om kränkande behandling.

 Mentorerna i varje klass ägnar mycket tid åt att diskutera hur man bör vara mot varandra och diskutera begreppen mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

 

2. Upptäcka

 Alla tecken på och elevers egna känslor av utsatthet skall tas på största allvar. All personal på enheten arbetar på följande sätt med:

 •  att värna om att lärare, elever och föräldrar har en god daglig kontakt.
 •  utvecklingssamtalet som en viktig informationskanal
 • rast- och restaurangvakter.
 • skolsköterskans elevsamtal.
 • likabehandlingsgrupp
 • enkäter till eleverna varje vårtermin
 • elevråd och klassråd/ homeroom
 • klasskonferenser
 • frånvarostatistik

 

3. Åtgärda

Elev kränker annan elev:

Vi använder följande arbetsgång:

 • Upptäckare (alla vuxna och elever i skolan samt föräldrar) kontaktar den utsatta elevens mentorer.
 • I första hand utreder mentorerna fallet genom samtal med berörda parter.
 • Mentorerna samlar diskret in fakta och tar ställning till om ärendet skall gå vidare till likabehandlingsgruppen eller inte.
 • Mentorn kontaktar vårdnadshavaren efter att ha rådgjort med rektor.
 • Om ärendet förs vidare till likabehandlingsgruppen sker samtal med alla parter.
 • Uppföljning sker genom kontakt med de inblandade efter överenskommelse.

Om ovanstående inte får kränkningen att upphöra går vi vidare med ytterligare åtgärder. Detta kan exempelvis vara att raster dras in, avstängning av vissa aktiviteter, avstängning från matsal, förbud mot att lämna skolans område, datorförbud samt kontakt med socialvård och BUP.

Vuxen kränker elev:

 • Om en elev blir kränkt av vuxen kan eleven ta kontakt med rektor eller annan vuxen.
 • Rektor/mentor har samtal med eleven och därefter den vuxne och tar reda på fakta om situationen.
 • Om rektor/mentorn är av den uppfattningen att eleven har blivit kränkt tar rektor/mentor kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen.
 • Rektor/mentor har samtal med den vuxne som kränkt eleven och informerar om det oacceptabla beteendet. Rektor/ mentor dokumenterar händelsen.
 • Rektor informeras alltid i dessa typer av fall.

 Elev kränker vuxen:

 • Om en vuxen blir kränkt av en elev diskuteras detta inom lärarkollegiet. Samtal med berörd lärare och elev genomförs där fakta samlas om situationen.
 • Vid behov tar rektor/mentor kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna situationen.
 • Rektor/mentor har samtal med eleven som kränkt den vuxne och informerar om det oacceptabla beteendet. Rektor/mentor dokumenterar händelsen.

 

4. Uppföljning

Alla fall följs upp genom samtal med berörda parter för att försäkra sig om att problemen inte kvarstår.

Aktuell kartläggning

Ny enkät görs varje vår med alla elever

 Åtgärder för förbättring

 Enkäten utvärderas och förslag på förbättringar dokumenteras nedan.

 

 Skolans likabehandlingsgrupp består av:

Henrik Lacko – rektor och mentor

Agneta Ramming – rektor och mentor

Marta Surbevski – mentor

Hanna Gustafsson- mentor

Yvonne Knutsson – skolsköterska

Eftersom skolan fortfarande är så liten arbetar vi dagligen med eventuellt uppkomna problem.

Likabehandlingsplanen kommer att utvärderas och revideras varje skolår. Detta kommer ske genom att planen kommer tas upp vid elevråd samt föräldraråd. Likabehandlingsplanen har tagits fram av skolans personal i samverkan med elever via elevrådet samt föräldrar via föräldraråd. Planen reviderades på lärarkonferens 20/8 2015 och på elevråd och föräldraråd snarast under höstterminen.

 

 

 

Henrik Lacko, rektor                                                  Agneta Ramming, rektor

 

 

_______________________                                                              _____________________