Terminsplanering

ÅK 1: I svenska och matematik har eleverna individuella planeringar

NO-planering åk 1

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året
Månens faser
De yttre kroppsdelarna
Experiment om smak, doft och temperatur
De fem sinnena och de organ som är kopplade till dem
Några vanliga träd, buskar och blommor.
Några vanliga insekter och smådjur – hur de bor och lever
De 4 sädesslagen
Bondgården och dess djur

SO-planering åk 1,

Kunna respektera dina medmänniskor, lyssna på andra, ta till dig andra människors ställningstagande, ta ansvar för det du säger och gör, delta i etiska samtal
Veta varför vi firar olika högtider
Berätta några grundläggande bibliska berättelser
Kunna aktivt lösa enklare konflikter med kamraterna
Kunna använda tidsbegreppen såsom dåtid, nutid, framtid, århundrade, årtionde och före och efter vår tidräkning
Känna till hur vardagslivet för en familj för 50-100 år sedan var
Kunna redogöra för några miljöfrågor när det gäller matvaror
Leka lekar där man måste fatta och acceptera demokratiska beslut

 

 

 PLANERING , åk 2/3

SVENSKA

LÄSA

MEDIER

 • Du kan hitta information i olika media, t ex via dator och litteratur och tidningar

DAGSTIDNINGAR

 • Du kan läsa dagstidningar och förstå texten

FÖRFATTARE

 • Du känner till några skönlitterära författare samt delar av deras författarskap och produktion  
 • Du känner till några av de vanligaste svenska barnboks-författarna.

 TALA LYSSNA

BERÄTTELSER

 • Du kan återge berättelser som du hört från andra kulturer, från olika tider och för skilda syften
 • Du kan i kronologisk ordning återberätta en händelse eller en bok

SKRIVA

 • Du kan skriva texter för olika syften
 • Du kan använda anteckningar för att behålla och återge fakta                 
 • Du kan tillämpa de vanligaste skrivreglerna med stora bokstäver och skiljetecken (.  ! ?
 • Du kan använda dig av ett ord-behandlingsprogram för att skriva texter av olika slag
                                                                                                  
 • SO
 • Du förstår och kan förklara begreppen världsdel, land,ort/stad samt kunna visa exempel på dem på en karta
 • Du har viss namnkunskap i anslutning till Småland
 • Du ska kunna förklara begrepp såsom plats, läge, gräns och skala
 • Du förstår vad en jordglob är och kan använda kartor för att ta reda på var olika platser är placerade
 • Du har kunskaper om historiska platser och byggnader i närområdet
 • Du kan peka ut väder- strecken på kartan

 

 

NÄROMRÅDE v. 3-7

Växjö, Småland, kartkunskap

VÄRLDSRELIGIONERNA v.9-12

 • Du kan ge exempel på högtider, symboler och berättelser från världs-
  religionerna
 • Du känner till de vanligaste främmande religionerna i Sverige och kan berätta lite om några viktiga levnadsregler, högtider och traditioner
 • Du känner till vilka platser och lokaler som finns för religionsutövning i ditt närområde

NATIONELLAPROV v. 11-20

MÄNNISKANS UTVECKLING v. 14-20

Forntiden: Stenålder, bronsålder och järnålder

 • Du kan redogöra för hur vardagslivet var för en familj för 50-100 år sedan
 • Du kan diskutera och hjälpa till att ta fram en värdegrund på skolan
 • Du har kunskaper om historiska platser och byggnader i närområdet
 • Du kan visa att du har kunskaper om djurs, barns, kvinnors och mäns livsvillkor i Sverige under stenåldern 
 • Du kan visa att du har kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor i Sverige under bronsåldern

 REPETION OCH UPPSAMLING v. 20-24

 MA Åk 3

TAL

 • Hur många 10.000 är
 • Hur tal med tusental är uppbyggda
 • Talsorten tusen
 • Att lägga till och minska med 100.10, 10 och 1
 • Att jämföra tal som innehåller tusental

ADDITION

 • Lägga ihop tal som innehåller tusental, till exempel 3210+4000,3210+400, 3210+40
 • Se likheter när du lägger ihop
 • Lägga ihop tal med tiotal och ental, till exempel 89+43
 • Lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental till exempel 298+135
 • Upptäcka mönster

SUBTRAKTION

 • Minska med hela tusental, hundratal och tiotal, till exempel 5736-2000,5736-200, 5736-20
 • Minska med hundratal och tiotal, till exempel 420-270
 • Minska med hundratal, tiotal och ental, till exempel 492-278

MULTIPLIKATION

 • Multiplikationstabellerna 0-10
 • Hur multiplikation och division hör ihop
 • Att räkna division med hjälp av multiplikation

ENHETER

 • Kg
 • Dl
 • Cm
 • Grader
 • Minuter

PROBLEMLÖSNING

 • Att välja räknesätt
 • Visa hur du tänker med text och siffror
 • Lösa och göra räknesagor med de fyra räknesätten

 MA Åk 2

TAL

 • Att räkna 100 i taget upp till 500
 • Att räkna 10 i taget upp till 500
 • Talen upp till 500
 • Hur tal är uppbyggda
 • Talet före och talet efter
 • Att lägga till och minska med 100 och 10

ADDITION

 • Att lägga till hundratal, som 143+200
 • Att lägga till tiotal som 43+20,143+20
 • Att lägga ihop tal med tiotal och ental, som 43+25
 • Att lägga till tiotal och ental som 143+25
 • Att ta hjälp av mönster

SUBTRAKTION

 • Att minska med hundratal
 • Att minska med tiotal
 • Att minska med tiotal och ental, som 45-21, 145-21
 • Att ta hjälp av mönster
 • Att räkna ut skillnaden

MULTIPLIKATION

 • Multiplikationstabellerna 0-10
 • Att lösa textuppgifter med multiplikation
 • Att välja rätt räknesätt

ENHETER

 • Kg
 • Dl
 • Cm
 • Grader
 • Minuter

PROBLEMLÖSNING

 • Att välja räknesätt
 • Visa hur du tänker med text och siffror
 • Lösa och göra räknesagor med de fyra räknesätten

 

Svenska                                                   

Planering åk 4 vt-14

Mål

Samtala:

 • kunna redovisa muntligt med hjälp av stödord
 • kunna framföra egna åsikter
 • kunna ställa relevanta frågor

Språkbruk:

 • kunna resonera om språkliga varianter inom svenskan
 • kunna ge exempel på nationella minioritetsspråk
 • Kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Läsa:

 • kunna läsa berättande text med flyt
 • kunna läsa sakprosatext med flyt ( recept, bruksanvisningar och tidningstexter)
 • kunna läsa skönlitteratur med flyt
 • kunna analysera bilder
 • kunna analysera filmer
 • kunna läsa text kombinerad med bild;serier
 • kunna använda lässtrategier

–       Svara på innehållsfrågor

–       Sökläsa

–       Tolkabudskap i en text

–       Läsa med flyt

Skriva

 • kunna skriva berättande text med handling
 • kunna skriva sakprosatexter (beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande)
 • kunna ge omdömen om texters innehåll
 • kunna bearbeta texter med respons
 • kunna kombinera text och bild
 • kunna värdera källor
 • kunna söka och sammanställa information
 • kunna använda regler för språkriktighet

 Vi arbetar mot målen i olika temaarbeten:

Lagar och regler

 • Film
 • Värderingsövningar, ta ställning
 • Fiktivt samhälle, vilka lagar och regler skulle du ha i ditt samhälle, vilka instanser skulle finnas. Varför?
 • Argumentation, domstol
 • Tipspromenad

 Svenska författare:

 • Studiebesök på biblioteket
 • Keynotepresentation
 • Faktabok
 • Författarporträtt (Av media)

Grammatik:

 • Utgångspunkt språkskrinet
 • Olika sorters texter

Övrigt:

 • Medier
 • Drama
 • Dikter/sagor
 • Spela spel
 • Valfri Keynote
 • Minoritetsspråk

 Matte, åk 4

 • Tabeller och diagram.
 • Tid: uppdelning av året, datum, timme, minut och sekund, klockan, tidsskillnad, tidtabeller.
 • De fyra räknesätten.
 • Geometri: vinklar, månghörningar, förstoring, förminskning,
 • Bråk: delar av en hel, jämföra bråk, olika delar.

Fysik, åk 4

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur

dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras. Forska om planeterna i vårt solsystem.

 

 • Människan i rymden och användningen av satelliter.

Kemi, åk 4

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och

nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Teknik, åk 4

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem,

vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen

och hur de samverkar.

 

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några

orsaker till detta.

 SO, åk 4

 Samhällskunskap: Lagar och regler v.2-v.9

Vi kommer på samhällskunskapen lära oss om lagar och regler i Sverige. Ett brottsoffer berättar för klassen sin berättelse för klassen och eventuellt kommer polisen på besök.

Ur centralt innehåll: Rättigheter och rättsskipning

• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Historia: Medeltiden v.9-v.15

Vi kommer under detta historieavsnitt fördjupa oss i svensk medeltid men även lära oss en del om medeltiden i övriga Europa och de upptäcktsresor som gjordes.

Ur centralt innehåll: Kring medeltiden, till cirka 1500

• De nordiska staternas bildande.

• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män..

Religionskunskap: Världsreligionerna v. 17-24

Vi kommer under detta religionsavsnitt lära oss om de olika världsreligionerna och vad det innebär att leva enligt dem.

Ur centralt innehåll: Religioner och andra livsåskådningar

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomenoch de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

 Matte, åk 5

 • Taluppfattning: prioriteringsreglen, negativa tal, likhetstecknet och rest.
 • Bråk: del av antal, bråkplank, sambandet mellan bråktal och decimaltal.
 • Procent: hundradelar och kombinationer.
 • Decimaltal: avrunda, decimaler och de fyra räknesätten.
 • Geometri: vinklar, gradtal, symmetri och vinkelsumma.

Kemi, åk 5

 • Luftens egenskaper och sammansättning, gaser – Gör en vulkan, vilka gaser finns i vulkaner? Hur påverkar de luften?

.

Biologi, åk 5

 • Djurs, växters och andra organismers liv – Utforska livscyklar Välj ett djur och en växt och skriv om deras livscykel, rita och förklara.

Fysik, åk 5

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas,

till exempel vid cykling.

Teknik, åk 5

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. 

 SO, åk 5

 Geografi: Norden v.2-v.9

Vi arbetar med de nordiska länderna och de utmärkande dragen i deras ekonomi, natur och klimat. Eleverna presenterar både muntligt och skriftligt.

Ur centralt innehåll:

• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Samhällskunskap: Media v.9-v.16

Vi arbetar med olika slags media och lär oss om hur kommunikationsspridning sker i samhället. Vi får besök av en journalist som berättar om sitt yrke och sin roll i samhället.

 Ur centralt innehåll: Information och kommunikation

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Geografi: Geografiska metoder, begrepp och arbetssätt v. 17-v.24

Vi lär oss hur en geograf arbetar och lär oss metoder för att själva arbeta geografiskt.

Ur centralt innehåll: Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

• Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

• Fältstudier för att undersöka natur-och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

 Matte, åk 6

 • Statistik: Linjediagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och medelvärde.
 • Problemlösningsstrategier.
 • Taluppfattning: stora tal och de fyra räknesätten.
 • Enheter och skala: Tid, hastighet, skala och volym.
 • Procent: procent av en summa och ökning i procent.
 • Algebra: likheter, ekvationer, variabler och uttryck.

Biologi, åk 6

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala       

relationer och beroendeframkallande medel. Några  vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,

jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Teknik, åk 6

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus

och broar. 

 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt

användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

 Kemi, åk 6

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad,

kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring    till övergångar

mellan fast form, flytande form och gasform.

 • Luftens egenskaper och sammansättning.         

SO, åk 6

Geografi: Europa v. 2-v.9

Vi lär oss om Europas namngeografi och de olika utmärkande dragen för Europas olika regioner. Eleverna jämför olika europeiska länder och regioner med varandra för att finna likheter och skillnader vad gäller ekonomi, natur och befolkning.

Ur centralt innehåll:

• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

• Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.  

• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Religionskunskap: Fördjupning Världsreligionerna v. 9-16

Vi kommer under detta religionsavsnitt lära oss om de olika världsreligionerna och vad det innebär att leva enligt dem. Eleverna har tidigare under mellanstadiet gått genom världsreligionerna och det kommer att ske en fördjupning i en valfri världsreligion.

Ur centralt innehåll: Religioner och andra livsåskådningar

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomenoch de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Samhällskunskap: Politiska val och partier v. 17-v.24

Vi kommer att lära oss om de olika politiska partierna i Sverige och hur politiskt beslutsfattande går till på lokal och nationell nivå.

Ur centralt innehåll:

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp­drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

Grade  6 English

This term in grade 6 we will prepare for the National Test in March. We will focus on grammar first, then continue to work with reading and listening comprehension (hör och läsförstålesen). Then we will work with the book and film Billy Elliot. We will also go to the Växjö Library and learn how to look for books both in English and Swedish. Lastly, we will work with Photo-Story where the students will present themselves or a hobby.

 

 

 

 

Tyska, åk 6

Vi kommer att följa boken Mahlzeit A. Under våren kommer vi att ta upp.

 • Väder
 • Min hobby
 • Djur
 • Kommer också att repetera tidigare kapitel där vi har tagit upp klockan, siffror, månader, färger.
 • Mellan kapitlena kommer det att läggas in grammatikavsnitt.
 • Vi kommer att lyssna på tyska nyheter med tillhörande glosor och uppgifter.

 

Grade 6 & 7 Spanish

This term we will learn the basics of Spanish-verbs, vocabulary and grammar. We will sing songs in Spanish and also learn about different cultures in the Spanish speaking world (Latin America). We will learn about food, dance and holiday celebrations. Perhaps we will learn how to make “Churros”  (spansk efterrätt) and dance a little Salsa! J

Grade 7 English

We will work on VERBS and basic grammar. We will start working on how to write an essay and learn to express ideas and opinions. We will also work with “Realia”, learning and comparing cultures, by doing a power point presentation of an English speaking nation. We will also read the book and watch the movie LOVE STORY. Lastly, we will work with Literature and classical stories such as Goldilocks, Lionheart etc. The students will then write their own skits (little theatre) and present it to the class.

Tyska åk 7

Vi kommer att följa Mahlzeit B lärobok och övningsbok.

 • Fråga efter vägen och ge vägbeskrivning
 • Handla kläder
 • Att beställa mat
 • Kroppsdelar
 • Det kommer också att jobba med grammatikavsnitt mellan kapitlena.
 • Vi kommer att lyssna på tyska nyheter med tillhörande glosor och arbetsuppgifter.
 • Vi följer också en tysk serie på UR ”Türkisch für anfänger” som vi tittar på emellanåt.

 

 

 

 

Svenska åk 7

 • Under vårterminen kommer vi att fortsätta med kapitlettet Folktro förr och nu. Här tar vi upp tron på främmande väsen och det övernaturliga. Vad trodde man på förr, tror vi på samma saker idag?  En händelse som var ovanlig eller konstig inträffade. Man var med om ett överraskande möte eller gjorde någonting felaktigt. Allt detta var ett omen. Det kunde tyda på otur eller misslyckande (men ibland tvärtom). Det kunde även vara ett varsel, ett besked om att något mycket ödesdigert skulle inträffa, t.ex. att någon skulle dö. Det fanns/finns föreställningar som människor har/hade i stora delar av landet, t.ex.

Hittade man en hästsko, betydde det tur.

Lade man nycklar på bordet, betydde det förargelse.

Hittade man en fyrklöver, kunde man vänta sig tur, o.s.v.

 • Vi kommer också att jobba med Grekiska och nordiska myter. Här kommer vi att ta upp Iliaden och Odysséen. Vi pratar om myt, vad är det? Skapelseberättelsen från Tors och Odens tid. Det blir ett inhopp i de isländska sagorna.
 • Ordkunskap, här kommer vi att jobba med ordförrådet. En sak vet vi med bestämdhet. Vi kan kraftigt utöka vårt ordförråd om vi verkligen försöker, och det är det viktigt att vi gör. Den som har ett rikt ordförråd klarar sig bättre såväl i skolan som i livet.
 • Ordklasser, satsdelar, bygga meningar
 • Vi kommer att jobba med olika ordklasser och deras betydelser. I satsdelsavsnittet kommer vi att ta upp predikat, subjekt, direkt objekt, indirekt objekt, predikatsfyllnad, adverbial, agent och attribut. Bygga meningar, fromlära och satslära: Språkets ord delas in i olika ordklasser efter vad de betecknar och hur de ser ut, dvs. efter betydelse och form. Men orden kan också ha olika funktion, dvs. användas på olika sätt i en sats. De utgör då delar av en sats: satsdelar. Ord som till hör samma ordklass kan vara olika satsdelar. Här tas också upp om huvudsats och bisats, satsradning och ofullständiga meningar.
 • Klassen har också en lästimme i veckan där de lånar/tar med sig hemifrån en skönlitterär bok som de ska läsa i skolan. När boken är utläst ska de skriva en utförlig bokrecension.

 

 

 

 

 

 

 

Svenska åk 8

 • Färdigställandet av Svenska 1700-1800-talsklassiker (grupparbete) och att läsa ”Kort kjol”.               
 • Språket, var kommer språket ifrån?  Hur lät det första mänskliga språket? Bestod det av varningsläten och lockrop? Var det ett outvecklat språk som behövde kompletteras med gester? Var det bara enstaka ord? Om det vet vi praktiskt taget ingenting. Språket kan ha utvecklats ur läten, och kan ha varit som outvecklat barnspråk. Vad vi säkert vet är att språket på allvar föddes, när människorna kom på att låta ljudkombinationer beteckna saker och företeelser. Då föddes orden, de viktigaste byggstenarna i alla kända mänskliga språk. I detta kappitel kommer vi också att prata om norskan.
 • Skriva, Här kommer vi att titta på olika texter, så som nyhetsartiklar, insändare, krönika, reportage, debattartikel.
 • Kärlekshandbok: kärlek och relationer ess i sv 8. De ska skriva en personlig handbok i olika delar. Den ska innehålla fakta, råd och tips om kärlek. Här får man fantisera och experimentera! Handboken ska inte bara innehålla text, utan även illustrationer så som foton, teckningar och urklipp. Vissa kapitel är obligatoriska där en genomgång görs innan de påbörjas. Novellskrivning och dikter finns med bland de obligatoriska delarna. De har 42 olika ämnen att välja på, om de kommer på något eget ämne är det också tillåtet.
 • I mån av tid kommer vi att repetera satslära och formlära.

Tyska, åk 8

Vi kommer att följa Mahlzeit C lärobok och studiebok.

 • Intressen och hobbyer
 • Att skriva dagbok och blogg
 • Vad man kan göra på fritiden
 • Fakta om de tysktalande länderna
 • Det kommer också bli grammatikavsnitt som tillhör de olika kapitlena.
 • Vi lyssnar också på tyska nyheter från UR med tillhörande glosor och arbetsuppgifter.
 • Vi följer också en tysk serie ”Türkisch für anfänger” som vi tittar på emellanåt.

 

Grade 8 & 9 Spanish

We will divide the class into two groups. Grade 8 will follow the book, chapter by chapter. Grade 9 will prepare for the National Test in May. They will repeat all basic grammar and learn how to write a letter to a friend, as well as focus on communicating orally. We have a pen pal project coming up as well. We will with the students from Norregårdskola write and exchange letters to each other, with some restrictions of course.

 

 

 

Svenska 9B

 • Vi håller på att läsa Ondskan av Jan Guillou där eleverna läser ett antal sidor hemma. Vi diskuterar sedan det de har läst vid nästa lektionstillfälle. Vi kommer också att titta på filmen så att de kan göra en reflektion över bok och film.
 • Repetition av texter inför nationella prov. Här kommer vi att repetera olika slags texter så som, novell, reportage, krönika, nyhetsartiklar. Vi kommer också att titta på gamla nationella prov hur de var upplagda.
 • Vi kommer att jobba med lite språkhistoria och titta på det danska språket.
 • Det kommer också bli en grammatikrepetition.

Tyska åk 9

Vi kommer att följa Mahlzeit D lärobok och studiebok

 • Framtiden och framtidsdrömmar
 • Kända personer från de tysktalande länderna.
 • Lite om tyskspråkig ungdomslitteratur.
 • Om de tre tysktalande länderna, att bo där, fester och högtider.
 • Vi kommer också att träna inför nationella prov i tyska.
 • Det kommer att bli en del grammatikavsnitt.

Vi lyssnar också på tyska nyheter med tillhörande glosor och arbetsuppgifter